BIBF

HET B.I.B.F. HEEFT TOT DOEL AAN DE ONDERNEMINGSHOOFDEN VAN GROTE,MIDDELGROTE EN KLEINE BEDRIJVEN DIE EEN BEROEP DOEN OP DE TUSSENKOMST VAN ZELFSTANDIGE ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN B.I.B.F. STEVIGE WAARBORGEN TE BIEDEN INZAKE BEKWAAMHEID,BEROEPSERNST EN BEROEPSBEWUSTZIJN.

DE ERKENDE BOEKHOUDER EN FISCALIST B.I.B.F. :
 
De erkende boekhouder en fiscalist B.I.B.F. is de naaste medewerker van de zelfstandige en van het ondernemingshoofd van de K.M.O./K.M.I. Hij kan met kennis van zaken raad geven in zeer verschillende materies en hen van een aantal vervelende en tijdrovende verplichtingen ontlasten.De activiteiten van de erkende boekhouder en fiscalist B.I.B.F. omvatten niet alleen de boekhouding,maar tevens de fiscaliteit,de sociale wetgeving,
het “financieel plan”, het beheer, de adviesverlening, de informatica,het handels- en vennootschapsrecht en de steunmaatregelen.
De erkende boekhouders en fiscalisten B.I.B.F. kunnen eveneens optreden als syndicus van gebouwen en vereffenaars van vennootschappen.
Enkel de boekhouders en fiscalisten ingeschreven op het tableau van het B.I.B.F. mogen de titel van “erkend boekhouder/fiscalist B.I.B.F.” voeren.Zij volgen verplicht een permanente vorming waardoor zij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en zodoende
steeds de beste diensten leveren aan degenen die een beroep doen op hen.
Zij zijn gehouden de deontologische regels, opgemaakt door het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten te respecteren
en inzonderheid steeds nauwgezet het beroepsgeheim te respecteren.
Zij zijn verplicht hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren ten belope van 1.250.000 Euro, hetgeen een waardevolle garantie vormt voor de klanten,voor derden en voor de boekhouders en fiscalisten zelf. Het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten heeft tot doel de algemene, morele en beroepsbelangen van de erkende boekhouders/fiscalisten B.I.B.F. te verdedigen en de beroepsdiscipline na te streven overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen.Elke geïnteresseerde kan de lijst van de erkende boekhouders en fiscalisten B.I.B.F. van zijn regio bekomen op eenvoudig verzoek,
per brief of per fax gericht aan het B.I.B.F.

BIBF

BIBF nr. : 202244

Privacy & Terms

  • 2020 Fiscoleys