Algemene voorwaarden

1.    Iedere opdracht gegeven aan Fiscoleys vertegenwoordigd door Leys Freddy impliceert van rechtswege de instemming met onderhavige algemene voorwaarden. De uitgevoerde prestaties gebeuren volgens de bijzondere voorwaarden bepaald in een eventuele overeenkomst (bv. goedgekeurde offerte, opdrachtbrief) en volgens de hierna vermelde voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met de cliënt. In geval van afwijking tussen de  overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden, zullen eerstgenoemde voorrang hebben.

2.    De facturen zijn contant betaalbaar of, indien vermeld, volgens de termijn bepaald op de factuur.

3.   
Factuur is aanvaard door de cliënt indien zij niet binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum betwist wordt per aangetekend schrijven, waarin de redenen van betwisting uiteengezet worden. Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.


4.   
Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag kunnen alle lopende prestaties geschorst worden, en het reeds uitgevoerde werk kan onmiddellijk gefactureerd worden. Verder zal bij gebrek aan betaling het aangerekende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 3% per maand opbrengen te rekenen vanaf de vervaldag. Bovendien zal van rechtswege, ter titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van 50 € verhoogd met eventuele administratie- en rechtsplegingskosten.


5.   
In geval van laattijdige betaling, ongedekte cheque, faillissement, concordaat of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van Fiscoleys in gevaar wordt gebracht, behoudt Fiscoleys het recht onderhavige samenwerking eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande facturen (zelfs deze die nog niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen via gewoon schrijven, zonder dat de cliënt recht kan laten gelden op enige schadevergoeding. Bij deze beëindiging wegens insolventie behoudt Fiscoleys zich het recht om, bij wijze van schadevergoeding, de opzegtermijn te eisen zoals voorzien in art. 11. 


6.   
Fiscoleys zal diensten verlenen met de gepaste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de toepasselijke beroepsregels en wetsbepalingen. Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, zijn de geleverde diensten inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. 


7.   
Fiscoleys is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan noch van de bedragen die de cliënt of diens aangestelde hem overmaken, noch van de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen. Wij kunnen geenszins enige verantwoordelijkheid  aanvaarden indien anomalieën in de boekhouding het gevolg blijken van foutief aangeleverde of ontbrekende informatie. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van onze honoraria.


8.   
Cliënt dient tijdig alle noodzakelijke inlichtingen, stukken en bescheiden over te maken. Zo niet zal Fiscoleys, vertegenwoordigd door Leys Freddy, ontslagen zijn van elke aansprakelijkheid voor de niet-naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de wet, de reglementen en akkoorden met betrekking tot de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek vallen van de opdracht. Indien documenten worden binnengebracht na de eventuele bezwaartermijn kan Fiscoleys niet worden verantwoordelijk gesteld voor eventuele schade welke hieruit voortvloeit.  
Documenten mbt Btw aangiften dienen binnengebracht binnen de 7 kalenderdagen na de maand / kwartaal waarover een Btw aangifte dient opgemaakt. Documenten aangifte personenbelasting dienen bezorgd uiterlijk in de maand mei van het jaar volgend op het jaar waarover een aangifte dient opgemaakt. Documenten mbt aangifte vennootschapsbelasting dienen ten laatste bezorgd 1 maand voor de datum statutaire  jaarvergadering.


9.   
Bewaring documenten : alle ontvangen documenten worden, bij beëindiging van de dienst (bv. na afsluit boekjaar), teruggeven aan de cliënt.  Documenten welke in ons bezit blijven (omdat zij bv. door de cliënt niet worden teruggenomen) worden bewaard volgens de door de wet voorziene termijn (met een maximum van 7 jaren). Na verloop van deze termijn zullen ze worden vernietigd zonder dat de cliënt daarvan op voorhand op de hoogte dient gebracht.


10. 
De cliënt is als enige verantwoordelijk voor de bescherming van zijn vermogen en voor het voorkomen en opsporen van fraude, vergissingen en de niet-naleving van de wetten en reglementen. Bijgevolg zullen we in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade die om even welke wijze is veroorzaakt door of in verband staat met frauduleuze of nalatige handelingen of verzuimen, valse verklaringen of niet-nakomingen vanwege de cliënt of zijn vertegenwoordigers.


11. 
Cliënt kan de lopende samenwerking te alle tijde opzeggen door middel van een per post aangetekende opzeggingsbrief met een opzegtermijn van 3 maanden.


12. 
Daar loonkost de grootste factor uitmaakt van het ereloon, is Fiscoleys gerechtigd een jaarlijkse indexatie toe te passen. 


13.  In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd, en is enkel het Belgische recht van toepassing.
 

BIBF

BIBF nr. : 202244

Privacy & Terms

  • 2020 Fiscoleys